Algemene Voorwaarden & Privacy Statement

 • Specialistische zorg
 • Consult vaak vergoed
 • Persoonlijke aanpak
 • BIG geregistreerd

Algemene Voorwaarden & Privacy Statement

1. Overeenkomst tot dienstverlening

Zij zijn lid van de Care for Women organisatie.

1.1 De overeenkomst tot verlening van diensten op het gebied van vrouwengezondheid, die van adviserende aard zijn, zullen te allen tijde worden gesloten door de Care for Women specialiste vanuit haar vrije beroepsuitoefening.

1.2 Van een overeenkomst, zoals bedoeld in het vorige lid, is sprake vanaf het moment dat deze mondeling of schriftelijk is bevestigd, middels een afsprakennotitie, een (e-mail)correspondentie of digitale reply vanuit de online agenda op de website van Care for Women (www.careforwomendoorn.nl).

1.3 De gehanteerde tarieven zijn verkrijgbaar bij de Care for Women specialiste. Als de feitelijke duur van het consult langer is dan de afgesproken duur van het consult, is de feitelijke duur bepalend voor het tarief.

2. Tarieven & betaling

2.1 Betaling per verkregen consult dient direct na afloop van de dienst contant te geschieden in de praktijk van de Care for Women specialiste, tenzij anders met de Care for Women specialiste is overeengekomen.

2.2 Tenzij voor de verlening van de dienst in een bepaalde zaak anders wordt afgesproken, heeft de cliënte recht op verstrekking van een goed en helder leesbare factuur, die voldoet aan de richtlijnen zoals gesteld door de zorgverzekeraars.

2.3 Indien de cliënte korter dan 24 uur (één werkdag) van te voren de dienst annuleert, wordt deze dienst volledig in rekening gebracht. De annulering van de betreffende dienst kan telefonisch met de betreffende Care for Women specialiste.

3. Aansprakelijkheid Care for Women specialiste

specialiste in diens vrije beroepsuitoefening aanvaard voor het bedrag dat normaliter gesproken door een dergelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd ter zake van de schade waarvoor de Care for Women specialiste aansprakelijk is gesteld, doch in elk geval tot een maximum van €1.500,-.

3.2 De Care for Women specialiste heeft een beroepsgeheim. Het inschakelen van derden zal door de Care for Women specialiste te allen tijden in overleg met de cliënte gebeuren. De Care for Women specialiste is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden.

3.3 Op de rechtsverhouding tussen de Care for Women specialiste en de cliënte is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter.

4. Aansprakelijkheid cliënte

niet nakomt jegens de Care for Women specialiste is zij verplicht tot het vergoeden van alle daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende directe en indirecte schade (inclusief bijkomende kosten, met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand), zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is.

5. Klachtenbemiddeling

zich aangesloten bij een door de overheid erkende geschillencommissie. Hiermee voldoen zij aan de door de overheid ook ingestelde wetgeving. Het handelen van de Care for Women specialiste valt bovendienonder de klachtenregeling binnen de Care for Women organisatie. Heeft u klachten, dan kunt u een mail sturen naar info@careforwomendoorn.nl. Wij nemen uw klacht dan in behandeling en stellen u op de hoogte van de uitkomst.

Bent u het niet eens met onze uitspraak, dan heeft u het recht om uw klacht in te dienen bij de geschillencommissie, www.degeschillencommissiezorg.nl. Zij zullen uw klacht dan verder in behandeling nemen. Sommige Care for Women specialisten hebben zich bij een andere geschillencommissie aangesloten. Informatie hierover kunt u verkrijgen bij uw eigen Care for Women specialiste. Omdat het hier een wettelijke verplichting betreft, zijn alle Care for Women specialisten bij een commissie aangesloten en voldoen wij aan de wettelijke richtlijnen.

6. Privacy statement

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij en de bij ons aangesloten specialisten, een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat uw NAW gegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. De Care for Women specialisten hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • Ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
 • Google Analytics volledig privacyvriendelijk hebben ingesteld volgens de AVG.

De gegevens uit uw dossier worden voor de volgende doelen gebruikt:

 • Uw behandeling;
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
 • Voor het geanonimiseerde gebruik bij onderzoek. Uw gegevens zijn dan NIET naar u herleidbaar;
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie en rapportage, zodat er voor u een factuur opgesteld kan worden en een deugdelijke administratie gevoerd kan voeren.

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet wordt vereist 20 jaar bewaard. Meer informatie hierover kunt u lezen op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/gezondheid/medisch-dossier

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Deze wordt aan u door de specialiste overhandigd, waarbij u zelf kunt bepalen of u deze gegevens wilt verstrekken aan uw zorgverzekeraar.

Sommige Care for Women specialisten hebben zich bij een andere geschillencommissie aangesloten. Informatie hierover, kunt u verkrijgen bij uw eigen Care for Women specialiste. Omdat het hier een wettelijke verplichting betreft, zijn alle Care for Women specialisten bij een commissie aangesloten en voldoen wij aan de wettelijke richtlijnen.

7. Tot slot

Deze Algemene Voorwaarden & Privacy Statement maken deel uit van de overeenkomst tussen u en de Care for Women specialiste, met betrekking tot het gebruik van de diensten van Care for Women als omschreven in deze Algemene Voorwaarden & Privacy Statement, de overeenkomst en het gebruik van de website www.careforwomendoorn.nl. Door op de akkoord-button op het aanmeldscherm te drukken bevestigt u dat u deze voorwaarden en privacy statement heeft gelezen en begrepen en worden de Algemene Voorwaarden & Privacy Statement en de daarin opgenomen voorwaarden door u als onderdeel van onze overeenkomst geaccepteerd. Indien u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden & Privacy Statement bent u niet gerechtigd de website en de online services te gebruiken.

Cliënte verklaart hierbij boven- en onderstaande te hebben gelezen en begrepen en zodoende akkoord te gaan met alle voorwaarden. De Algemene Voorwaarden & Privacy statement zijn vermeld op de website van Care for Women en zijn van daar op te halen.

Waarmee kunnen wij je helpen?

Anja van Woerdekom, specialist bij Care for Women Doorn, gaat graag in gesprek met jou om tot de juiste oplossing te komen voor jouw hormonale probleem.

 • Kies de zorgvraag die met beste overeenkomst met jouw klachten
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Hulp nodig?
Wij helpen je graag

Laat hieronder je telefoonnummer achter en wij bellen je zo snel mogelijk terug.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Afspraak maken